Villkor – Urberg Design

Villkor

VILLKOR

 1. BAKGRUND

1.1   Dessa användar- och försäljningsvillkor ska tillämpas vid användningen av webbplatsen och försäljningen av Urberg Designs produkter på denna webbplats https://www.urbergdesign.se och https://www.urberg-design.myshopify.com.    

1.2   Denna version (1.1) av användar- och försäljningsvillkor är tillämplig från och med 20 april 2020, tills dess att de ersätts eller ändras enligt paragraf 18. 2.   

 

 1. DEFINITIONER

2.1   ”Avtal” betyder dessa Användar- och försäljningsvillkor.

2.2   ”Beställning” betyder varje beställning som görs av Kunder på webbplatsen.

”Beställning” menas även vid beställning av ”skräddade produkter”, där efter tagen kontakt via mail och efter dialog via mail bekräftar Kunden sin order genom att svara på det ”Ordermail” Urberg Design sänder till Kunden med detaljer kring det beställda om dess leveranstid, prisbild och material.

2.3    ”Urberg Design” betyder Urberg Design, organisationsnummer 7803017842, Onsdagsvägen 19, 90637 Umeå, och är producent samt leverantör av de produkter som tillhandahålls på webbplatsen.

2.4    ”Kund” betyder den part som beställer produkter på Webbplatsen.

2.5    ”Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls till försäljning på webbplatsen och som levereras av Urberg Design.  

2.6    ”Webbplatsen” betyder Urberg Designs webbplats https://www.urbergdesign.se samt https://www.urberg-design.myshopify.com.

 

 1. BEKRÄFTELSE OCH REGISTRERING

3.1   För att kunna köpa produkter på Urberg Designs webbplats måste Kunden bekräfta att han eller hon accepterar alla villkor i detta avtal genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

3.2   Kunden accepterar användar- och försäljningsvillkor genom att registrera sig för ett konto eller genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.  

3.3   Accepterande av användar- och försäljningsvillkoren och registreringen av konto på webbplatsen utgör ett bindande avtal mellan Kunden och Urberg Design (”Avtalet”) som träder ikraft i enlighet med dessa användar- och försäljningsvillkor.  

3.4   En enskild person får inte köpa produkter på webbplatsen och får heller inte acceptera användar- och försäljningsvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med Urberg Design, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot produkter eller använda webbplatsen enligt lagstiftningen i det land där Kunden är bosatt eller från vilket han eller hon använder webbplatsen.

3.5    Utöver detta avtal är Kunden och Urberg Design bundna av de allmänna villkor som anges i Urberg Designs Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) (se avsnitt 5.4 och avsnitt 6.3).

 

 1. SEKRETESS

4.1   Alla uppgifter som Kunden lämnar är hemlig information.

4.2   Kunden försäkrar att den information som han eller hon lämnar till Urberg Design är korrekt och aktuell. Kunden ansvarar vidare för att vid behov uppdatera denna information.

 

 1. DATASÄKERHET

5.1   Urberg design värnar om Kundens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med köp och användande av Webbplatsen för beställning av produkter kan Kunden bli ombedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress m.m.

Sådan information om Kunden är privat och konfidentiell. Urberg Design kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. Urberg Design kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag samt vid eventuell efterfrågan vid årsredovisning.

5.2   Urberg Design behandlar de personuppgifter som Kunden tillhandahåller i enlighet med GDPR. Urberg Design kommer att behandla dessa personuppgifter för följande ändamål:

 1. a) för tillhandahållande av produkter och administration av beställningar.
 2. b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av produkter.
 3. c) för marknadsföring riktad till Kunden eller för erbjudanden till Kunden som hör samman med Urberg Designs produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls.
 4. d) för att publicera statistik om produkterna.
 5. e) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

5.3   Kunden har rätt att, årligen och på skriftlig begäran till Urberg Design, få information om vilka personuppgifter om Kunden som Urberg Design behandlar.

Kunden har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kunden kan vidare, när som helst, skriftligen anmäla att Kunden inte vill motta direktreklam i form av annonser. 

 

 1. WEBBPLATSENS ANVÄNDNING AV COOKIES

6.1   Urberg Design kan använda ”cookies” för att optimera webbplatsens funktion och för att anpassa den efter Kundernas önskemål. En cookie är en textfil som antingen temporärt är placerad på Kundens dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kundens hårddisk (en ”varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

6.2   Cookies är unika för Kunden och Kundens dator och kan bara läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Syftet med en cookie är att berätta för en webbserver att du har återkommit till en viss sida. När Kunden återkommer till Urberg Designs webbplats, gör cookies det möjligt för Urberg Design att hämta information som Kunden tidigare lämnat, så att Kunden enkelt kan använda de funktioner som han eller hon själv anpassat.

Till exempel, om Kunden registrerar sig för ett köp, hjälper en cookie Urberg Design att använda Kundens specifika information (exempelvis användarnamn, lösenord och preferenser).

 

 1. BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

7.1   All försäljning och köp enligt detta Avtal ska betecknas som en ”Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med dessa Användar- och försäljningsvillkor.

7.2   Kunden gör en Beställning på Webbplatsen genom att placera Produkten/Produkterna i ”Varukorgen” och sedan välja betalningssätt. Kunden måste även fylla i person- och leveransuppgifter och välja fraktsätt. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna ”Köpvillkoren” och klicka på knappen ”Slutför köp”.

7.3   När Beställningen har genomfört kommer Kunden att erhålla en ”Orderbekräftelse” via e-post. Orderbekräftelsen innehåller all information om Produkten/Produkterna, pris(er) på produkten/produkterna inklusive moms (vid leverans inom EU) och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om Kundens ångerrätt (som anges i avsnitt 14 nedan), tillämpliga garantier och andra tjänster som tillhandahålls av Urberg Design samt villkor att hävning av Beställningen.

Vid försändelser utanför EU inkluderar orderbekräftelsen inte lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter.

7.4   För ”skräddade produkter” gäller ytterligare villkor, se avsnitt 2.2 ovan samt avsnitt 16 nedan.

 

 1. LEVERANS

8.1   Produkterna levereras normalt inom den tid som från tid till annan anges av Urberg Design för den specifika Produkten, om inte annat överenskommits eller angivits i Orderbekräftelsen, och levereras till Kunden med spårningsbar försändelse (”Leverans”). Urberg Design förbehåller sig rätten för eventuell justering av leveranstid (exempelvis p.g.a. försenade leveranser av material eller sjukdom).  

8.2   Urberg Design förbehåller sig rätten att justera fraktkostnader och expeditionsavgifter till följd av kostnadsökningar som sker under perioden från att beställningen gjordes fram till dagen för leverans. 

8.3   Vid ej uthämtad försändelse debiteras Kunden en avgift (porto/hanteringskostnad) på 350 kr. Denna avgift kommer att debiteras i efterhand via faktura.

8.4   Risken för Produkten övergår till Kunden när leverans har skett i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.

 

 1. FÖRSENING

9.1   Försening på Urberg Designs sida föreligger om Produkten/Produkterna inte levereras eller inte levereras i tid och förseningen inte beror Kunden eller på andra orsaker som Kunden inte är ansvarig för, eller vid force majeure, se avsnitt 18 nedan.

9.2   Vid försening har Kunden rätt att häva Beställningen om förseningen är av väsentlig betydelse.

 

 1. ANSVAR FÖR FEL

10.1   En Produkt är felaktig om produkten avviker från vad som anges i Beställningen eller i något annat avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som Urberg Design tillhandahållit. Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Produkterna vara lämpliga för det ändamål som produkter av samma slag i allmänhet är, och besitta de egenskaper som Urberg Design har angivit genom att tillhandahålla prover eller modeller.

10.2   Produkten ska också anses som felaktig om Urberg Design före försäljningen underlåtit att informera Kunden om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av produkten som Urberg Design känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kunden skäligen kan vänta sig bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

10.3   Om en levererad produkt är felaktig har Kunden rätt att begära reparation, eller prisavdrag, om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, häva köpet.

10.4   Urberg Design har i första hand rätt att erbjuda reparation på produkter om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för Kunden.

10.5   Urberg Design är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns Före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inom en period av 7 dagar efter uthämtad produkt skall Kunden ta kontakt med Urberg Design, muntligt eller skriftligt, angående produkten som kunden anser den felaktiga produkten om den besitter ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av Urberg Design utan kostnad för kunden. Efter denna period måste Kunden tydligt kunna påvisa att produkten var behäftad med ursprungligt fel redan vid tidpunkten för leveransen, som längst upp till 6 månader efter uthämtad Produkt.

 

 1. REKLAMATION OCH RETURER

11.1   Kunden måste reklamera den felaktiga produkten till Urberg Design inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (”Reklamation” se 10.5 ovan).

11.2   Kunden måste meddela Urberg Design skriftligen, varför han eller hon anser att Produkten är felaktig. Om Reklamationen är gjord inom en vecka efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter 6 månader förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel i Produkten, förutsatt att ingen garanti med längre frist givits skriftligen från Urberg Design.

11.3   Kunden reklamerar vidare genom att beställa en returblankett från Urberg Design, fyller i returblanketten och återsänder den tillsammans med den felaktiga Produkten till Urberg Design med spårbar försändelse i sin ursprungliga förpackning med tillämplig/motiverad tillslutning/paketering.

11.4   Urberg Design ersätter Kunden i efterhand för de fraktkostnader som är förknippade med reklamationen förutsatt att produkten/produkterna är felaktig(a) eller Kunden erhållit en annan produkt än den beställda.

11.5   Om reparation eller om leverans inte sker inom skälig tid efter den utlovade/överenskomna tiden efter att Reklamationen gjorts, har Kunden rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den aktuella Produkten.

11.6   Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-mail till kontakt@urbergdesign.com.

Vid hävning av köp av den aktuella produkten ska Kunden returnera produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i avsnitt 11.2 och 11.3 ovan.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen och vid en eventuell tvist följer Urberg Design, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer ARN och EUs Online Dispute Resolution.  

 

 1. PRISER

12.1   Pris(er) på produkt(erna) anges i orderbekräftelsen.

12.2   Samtliga priser i Orderbekräftelsen anges i svenska kronor och inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25 %). Kunder som beställer produkter från länder utanför Sverige kan också vara skyldiga att betala tullavgifter. Tullavgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande tullavgifter ska betalas av Kunden till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras samt eventuella momstillägg.

12.3   De priser som anges på Webbplatsen och i varje orderbekräftelse anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

12.4   Vid bekräftelse av utkast/offert vid beställning av skräddad/specialbeställd produkt debiteras Kunden en tredjedel av det ungefärliga totalpriset kunden fått sig förklarat i utkastet/offerten. Det slutligen debiterade priset kan dock aldrig överstiga hälften av det offererade priset på själva produkten maxbelopp 1000 kronor (inklusive moms om 25%).

Efter erhållen betalning om en tredjedel av det ungefärliga totalpriset inhandlas eventuella material och produktionen tar vid. Se vidare detaljer i avsnitt 16 nedan.

Då produkten är färdig för leverans mailas en bild på den färdiga produkten till Kunden och restbelopp bifogas. När slutbetalning är erhållen postas produkten inom en vecka med en spårbar försändelse.

 

 1. BETALNING

13.1   Kunden ska erlägga betalning vid den tidpunkt som framgår av varje orderbekräftelse som framgår av avsnitt 7.3 och avsnitt 12 ovan.

13.2   Betalning sker till Urberg Designs Företags Swishnummer, 1232714335, vilket även anges i ”Kassan” samt i orderbekräftelsen.

13.4   Försändelser görs inom en vecka efter erhållen betalning.

13.5   Produkten/Produkterna tillhör Urberg Design fram till dess att full betalning har erlagts.

13.6   Presentkort utfärdat av Urberg Design är giltiga från och med inköpsdatum och 1 år framåt.

Efter köp av presentkort hos Urberg Design återkopplar Urberg Design via mail Kunden med presentkortet.

I det nämnda mailet finns den unika kod som framgent nyttjas som betalning hos Urberg Design.

För att nyttja presentkort utfärdat hos Urberg Design fylls den giltiga- och unika koden i kassan vid betalning.

Presentkort finns i en rad olika summor att välja bland.

Presentkort utfärdat av Urberg Design kan ej bytas mot pengar och kan endas nyttjas vid 1 tillfälle.

13.8   Detaljer kring ”skräddande produkter” se avsnitt 12.4 ovan samt avsnitt 16 nedan.

 

 1. ÅNGERRÄTT

14.1 Kunden äger rätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) att ångra Avtalet inom fjorton (14) dagar) från den dag då Kunden tog emot Produkten (”Ångerfristen”), s.k. ångerrätt. Om Ångerfristen inte rymmer sju (7) arbetsdagar har Kunden alltid sju (7) arbetsdagar på sig att ångra Avtalet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

14.2   Ångerfristen räknas från den dag då Kunden mottog produkten. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då Kunden fick del av informationen som tillhandahålls i orderbekräftelsen enligt vad som anges i avsnitt 7.3.

Ångerrätten förfaller om Kunden har börjat använda produkten/produkterna under ångerfristen och/eller tagit bort plomberingen från produkten/produkterna och/eller att produkten tagit skada.

14.3   Ångerrätten utnyttjas genom insändande av e-post till kontakt@urbergdesign.com .

Vid hävning av Beställningen ska Kunden begära en retursedel från Urberg Design, fylla i retursedeln och skicka Produkten väl paketerad en försändelse som är spårbar.

14.4   Om Beställningen har hävts inom ångerfristen kommer eventuella avgifter som Kunden har erlagt för produkten att återbetalas av Urberg Design inom trettio (30) dagar från det att Urberg Design erhöll den returnerade produkten.

 

 1. BYTE

15.1   Kunden äger rätt att byta till annan vara inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden tog emot Produkten (”Bytesrätten”).

15.2   Bytesrätten gäller ej för specialbeställda/ ”Skräddarsydda produkter” eller justerade/anpassade produkter.

15.3   Bytesfristen räknas från den dag då Kunden mottog produkten. Bytesfristen räknas dock tidigast från den dag då Kunden fick del av informationen som tillhandahålls i Orderbekräftelsen enligt vad som anges i avsnitt 7.3.

Bytesrätten förfaller om Kunden har börjat använda produkten/produkterna under bytesfristen och/eller tagit bort plomberingen från produkten/produkterna.

15.4   Bytesrätten utnyttjas genom insändande av e-post till kontakt@urbergdesign.com.

15.5   För att utnyttja bytesrätten tas kontakt med kontakt@urbergdesign.com  och meddela önskan, vidare måste kunden fylla i den retursedel som Urberg Design mailar Kunden var efter produkten med retursedel sänds till Urberg Design med spårbar försändelse, samtliga fraktkostnader står Kunden för. 

 

 1. SKRÄDDADE BESTÄLLNINGAR

16.1    ”Skräddande produkter” har egna villkor, se avsnitt 2.2, 7.4 ovan samt avsnitt 16 nedan.

16.2    För ”Skräddade produkter” tar Kunden första kontakten via mail till kontakt@urbergdesign.com

I mailet skriver Kunden sina tankar och idéer, är det till något speciellt tillfälle – vad i så fall, eller är det kanske en unik present? Komplettera med namn, adress, och övriga kontaktuppgifter. Bifoga även gärna inspirationsbilder/moodboard för att förtydliga Kundens egen inre bild av den önskade produkten.

16.3    Urberg Design återkopplar med vidare frågor och för en dialog med Kunden. Vidare återkopplar Urberg Design med ett utkast/offert innehållande enklare skiss, förslag av material och en ungefärlig prisbild, angående pris se avsnitt 12 ovan.

16.4    Kunden godkänner/lägger sin order av sin skräddade beställning genom att i text via återvändande mail bekräfta utkast/offert som Kunden erhållit från Urberg Design.

16.5    Detaljer kring betalning se avsnitt 12.4 ovan.

 

 

 1. KONTAKT

17.1   Kommunikation mellan Kunden och Urberg Design och tvärt om, sker via e-post eller brevledes enligt följande:

 

URBERG DESIGN:

E-post: kontakt@urbergdesign.com

Urberg Designs postadress: Onsdagsvägen 19, 906 37 Umeå.

 

KUNDEN:

E-post, telefonnummer och adress som senast har angetts till Urberg Design.  

 

 1. FORCE MAJEURE  

18.1   Urberg Design ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (“Force Majeure”).

18.2   När Urberg Design önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska Urberg Design meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

18.3   Utan hinder av avsnitt 16.1-16.2 ovan och utan att begränsa Kundens rättigheter enligt avsnitt 9, har Kunden rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom anmälan till Urberg Design om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt detta avtal fördröjs, på grund av en Force Majeure händelse, med mer än tre (3) månader.

 

 1. FÖRÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN  

19.1   Urberg Design förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Användar- och försäljningsvillkoren. Om några ändringar görs i Användar- och försäljningsvillkoren kommer Urberg Design tillgängliggöra ett nytt exemplar av dessa villkor på https://www.urbergdesign.se .

19.2   Emellertid förbehåller sig Urberg Design rätten att, närsomhelst, vidta förändringar och åtgärder, omedelbart och utan föregående information, på grund av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter.

19.3   Eventuella ändringar eller modifieringar i Användar- och försäljningsvillkoren kommer att ske skriftligen och Urberg Design kommer att tillhandahålla ett nytt exemplar av Användar- och försäljningsvillkoren på https://www.urbergdesign.se .

 

 1. AVTALET I SIN HELHET

20.1   Dessa Användar- och försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan Kunden och Urberg Design och ska omfatta Kundens köp av produkten/produkterna.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

20.1   Svensk lag ska tillämpas på avtalet utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning.

20.2   Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol med Umeå Tingsrätt som första instans.

 

    21. SKÄNKA MATERIAL

21.1   Vi tar emot hela och trasiga smycken, pärlor och prismor som personer tröttnat på eller av en eller annan anledningar varken vill göra en remake med eller behålla. 

21.2   Vi har ett fint samarbete med den dagliga verksamheten inom socialpsykiatrin i Umeå. Genom samarbetet stöttar vi denna verksamhet och lyfter individer i och med de uppdrag vi söker.  Det uppskattade värdet i det material vi får till skänks i form av hela- eller trasiga smycken, pärlor och prismor går oavkortat till detta samarbete och kan självklart redovisas.

21.3    Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till material och av anledningar som vi ej heller behöver redovisa.

 

    22. Integritetspolicy 

Genom att handla hos Urberg Design accepterar du tillhörande dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt vis och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänster och behandla din beställning.

Dina uppgifter till tredje part säljs eller vidarebefordras Aldrig utan rättslig grund.

Dina uppgifter lagras så länge det finns rättslig grund att behandla dina uppgifter. Tillexempel för att kunna fullfölja avtalet mellan oss eller enligt rättslig förpliktelse, till exempel bokföringslagen.