Tankar kring hållbarhet / About sustainability – Urberg Design

Tankar kring hållbarhet / About sustainability

(Eng below)

Ett genuint intresse av-, nyfikenhet- och passion till material har jag haft så länge som jag kan minnas.

Materialval fattar jag utan undantag utifrån hållbarhet, hudvänlighet.

Samtidigt måste även "tycke uppstå" mellan material, design och formspråk samt det taktila i mötet med mina händer.

Mina smycken består till stor del av metaller och jag ser en tjusning i att metallerna får behålla sin ”identitet”, att metallen får leva sitt eget liv utifrån sina egenskaper och den omgivning de placeras i.

Även textilt återbruk, vintage-, halvädelsten- samt sötvattenspärlor har ett betydande utrymme i mitt skapande.  

Ur miljösynpunkt väljer jag sällan att ytbehandla mina smycken, undantagsvis kan det dock behövas. Ibland ger jag även rekommendationer i produktbeskrivningen där om.

Jag strävar alltid efter att mina smycken skall kunna bäras oavsett allergier eller ej och jag är ständigt på jakt efter material och komponenter som passar in i den strävan. Även om det alltid finnes undantag, det finns en minimal procent, men ändock befintlig, av individer som reagerar på kirurgiskt stål och/eller guld och/eller silver, metaller som gemeneman ofta tänker är "allergivänliga".

Sedan en tid har jag ett fint samarbete med- och stöttar en dagliga verksamheten inom Umeåkommun. De syr de verkligt fina kuvert vari alla mina smycken levereras. Ull, sammets och linne, allt hållbart, det är restmaterial eller andra former av återbruk.

Dagliga verksamheter ligger mig varmt om hjärtat då jag tidigare i livet arbetat inom handikappomsorgen samt tillhörande dagligverksamhet, ett på många sätt både givande och utmanande arbete, men framförallt innebar det mycket glädje. 

Dessutom kom jag i kontakt med en annan form av daglig verksamhet då jag för många år sedan sprang in i den omtalade "väggen" och senare skulle ut på arbetsträning, faktiskt i samma lokaler som där det idag bland annat sys till Urberg Design. Ödets nyck, eller helt enkelt ett fint sammanträffande, oavsett känns det extra varmt i hjärtat.

Återbruk, eller ”Ombruk”, har ett betydande och prioriterat utrymme i min smyckeskonst. Före varje inköp undersöker jag alltid möjligheter till återbruk alternativt att köpa begagnat, i första hand, inom allt ifrån smyckesmaterial, förpackningar, skyltar, tags till komplettering av utrustning etc.

Hållbart på riktigt alltså!

Människan har alltid smyckat sig, så låt oss smycka oss med stolthet i fortsättningen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I have had a genuine interest in, curiosity and passion for materials for as long as I can remember.

I make material choices without exception based on durability, skin friendliness.

At the same time, "feeling must arise" between material, design and design language as well as the tactile in the meeting with my hands.

My jewelery consists largely of metals and I see a fascination in that the metals are allowed to retain their "identity", that the metal is allowed to live its own life based on its properties and the environment in which they are placed.

Textile recycling, vintage, semi-precious stone and freshwater pearls also have a significant space in my creation.

From an environmental point of view, I rarely choose to finish my jewelry, but exceptionally it may be needed. Sometimes I also give recommendations in the product description about it.

I always strive for my jewelry to be able to be worn regardless of allergies or not and I am constantly on the lookout for materials and components that fit into that endeavor. Although there are always exceptions, there is a minimal percentage, but still existing, of individuals who respond to surgical steel and / or gold and / or silver, metals that the average person often thinks are "allergy-friendly".

For some time now, I have had a good collaboration with and support a daily operation within Umeå Municipality. They sew the really nice envelopes in which all my jewelry is delivered. Wool, velvet and linen, all durable, it is residual material or other forms of recycling.

Daily activities are close to my heart as I worked earlier in life in disability care and associated daily activities, a in many ways both rewarding and challenging work, but above all it meant a lot of joy.

In addition, I came in contact with another form of daily activity when many years ago I ran into the famous "wall" and later went out to work training, in fact in the same premises as where it is today sewn to Urberg Design. The whim of fate, or simply a nice coincidence, regardless, it feels extra warm in the heart.

Reuse, or "Reuse", has a significant and prioritized space in my jewelry art. Before each purchase, I always examine opportunities for recycling or to buy used, in the first place, in everything from jewelry materials, packaging, signs, tags to supplement equipment, etc.

Really durable then!

Man has always adorned himself, so let's adorn ourselves with pride in the future!