Smyckesvård / Jewelry care – Urberg Design

Smyckesvård / Jewelry care

(Eng below)

Generellt kan man säga att alla smycken mår bra av att förvaras torrt och att de exempelvis inte ligger i en låda och nöter mot andra smycken eller annat som kan orsaka repor och skador.

Olika typer av sammanfogningar kan vara mer eller mindre känsliga för belastning eller fukt. Våra produkter löds i den mån det är möjligt, om inte använder vi lim som skall vara både tåligt och följsamt, men självklart finns det gränser för vilken behandling produkterna kan utsätts för. 

Tunn och skör metall -tråd och -plåt eller exempelvis små detaljer bör naturligtvis hanteras extra varligt.

Vid rengöring bör man först och främst tänka på vilket material kreationen som skall rengöras är skapad i och hur objektet är utformat och utifrån det välja lämplig metod. Och oavsett vald rengöringsmetod se till att alltid torka riktigt torrt efteråt.

Om man inte kommer åt att torka torrt i svåråtkomliga skrymslen kan ett alternativ vara blåsa med en hårfön.Se dock upp med hög värme då eventuell limning kan mjukna och vid brysk hantering kan då limningen deformeras eller lossna.

Tänk även på att hudprodukter, parfym och dylikt kan påverka ytan.

 

Laga

Ibland kan även smycken kan behöva en omtanke.

Utifrån våra grundvärderingar erbjuder jag en möjlighet till lagning av våra smycken.

Så här går det till:

Först tar kunden kontakt med mig via mail, info@urbergdesign.com. Berätta kort om vad som har hänt, när och bifoga en bild på smycket och skadan för att jag sedan skall kunna bilda mig en uppfattning om skadan för att sedan kunna ge förslag på eventuell åtgärd.

Reservation för att produkten har utgått ur sortimentet och därför kan det behövas att jag finner andra lösningar.

Eller att smycket råkat ut för vårdslöst bruk på något sätt.

Läs mer under "Villkor".

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

In general, it can be said that all jewelery feels good when stored dry and that, for example, they do not lie in a box and wear against other jewelery or anything else that can cause scratches and damage.

Different types of joints can be more or less sensitive to load or moisture. Our products are soldered as far as possible, unless we use glue that must be both durable and compliant, but of course there are limits to what treatment the products can be subjected to.

Thin and brittle metal wire and sheet or, for example, small details should of course be handled extra carefully.

When cleaning, one should first and foremost think about what material the creation to be cleaned is created in and how the object is designed and based on that choose the appropriate method. And regardless of the chosen cleaning method, make sure to always dry really dry afterwards.

If you do not have access to dry drying in hard-to-reach nooks and crannies, an alternative can be blowing with a hair dryer.

Also keep in mind that skin products, perfumes and the like can affect the surface.Prepare
Sometimes even jewelry may need a consideration.

Based on our basic values, we offer an opportunity to repair our jewelry.

This is how it works:

First, the customer contacts me via email, info@urbergdesign.com. Tell me briefly about what has happened, when and attach a picture of the jewelery and the damage so that I can then form an opinion about the damage and then be able to give suggestions for possible action.

Reservation because the product has been discontinued and therefore I may need to find other solutions.

Or that the jewelry has been used for careless use in some way.

Read more under "Terms".