Produkter & tjänster – Urberg Design

Produkter & tjänster

(Eng below)

Mina senaste cirkulära kollektioner innehåller bland annat örhängen, ringar och halsband.

 • ”Lov´t”
 • ”Her”
 • ”Mon”
 • "Miara"
 • "Cradle"
 • "Samman"
 • "Twiny"
 • "Well"

  Dessa kollektioner rymmer även mer unika produkter så som:

  • Multifunktionella smycken, som kan nyttjas på flera olika sätt.
  • ”One of a kind” och ”Statement pieces".

   

  Där utöver skapar jag även smyckeskonst i textila material samt metalltråd.

  • Fest- och högtidssmycken så som bröllopssmycken, kronor, tiaror och hårsmycken samt corsages, kavaj- och hattnålar.                           
  • Dessa smycken är ofta kundanpassade specialbeställningar men produceras även exempelvis till utställningar. 
  • Har du en vision om ett smycke? Tveka inte att kontakta mig. Jag ser fram emot att med mitt hantverkskunnande och formspråk tolka och skapa ditt drömsmycke.

   

  Tjänster

  Beställningar av unika och personliga smycken.

  Jag har en lång erfarenhet av att skapa det unika och personliga smycket.      

  Det är en del i mitt verksamhet som jag verkligen älskar och hyser stor respekt och tacksamhet inför. Att få vara delaktig i små och stora händelser i mina kunders liv.

  Ibland har kunden ett trasigt smycke efter t.ex. sin farmor eller en knapp ur sin morfars myskofta, där det finns önskan om att infoga liknande detaljer i smycket på något sätt. Situationer som dessa har jag många gånger och med stor iver och glädje tagit mig an. 

  Processen startar med kundens egna tankar och idéer. Med utgångspunkt i dessa startar en inledande designprocess.

  För mer detaljer kring en process och beställning som jag kortfattat just beskrivit läs gärna vidare under "Köpvillkor", avsnitt 2.2, 7.4 samt 16, där finns utförlig information.

  I mån av tid gör jag även ”remake” på skadade/trasiga smycken. Mina förslag om design och material tillsammans med kundens önskemål vävs samman efter tydlig kommunikation med kunden. 

  Jag tar emot pärlor, trasiga smycken och smycken som personer tröttnat på eller inte vill behålla. Det mesta emottages tacksamt, men jag måste dock vara tydlig med att ibland tvingas jag att tacka nej av olika anledningar. Anledningar som jag inte är skyldig att redovisa, då det kan röra kommande projekt etc. Jag står inte för porto om inte sådant avtalats innan försändelse/leverans. 

   

  Om du vill får ditt drömsmycke förverkligat, ett smycke omgjort, eller om det finns pärlor och/eller smycken som kan få en andra chans genom min smyckeskonst. Sänd mig då ett mail till kontakt@urbergdesign.com 

  Inkludera följande i ditt mail:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress
  • Postnummer
  • Postort
  • Mail
  • Telefonnummer
  • Eventuellt meddelande:
  • Gärna bild/bilder om sådana finnes.                                                              --------------------------------------------------------------------------------------------------

  My latest circular collections include earrings, rings and necklaces.

  "Lov´t"
  "Here"
  "Mon"
  "Miara"
  "Cradle"
  "Together"
  "Twiny"
  "Well"
  These collections also contain more unique products such as:

  Multifunctional jewelry, which can be used in several different ways.
  "One of a kind" and "Statement pieces".


  In addition, I also create jewelry art in textile materials and metal wire.

  Party and festive jewelry such as wedding jewelry, crowns, tiaras and hair jewelry as well as corsages, blazers and hat pins.
  These pieces of jewelery are often custom-made to order, but are also produced, for example, for exhibitions.
  Do you have a vision of a piece of jewelry? Do not hesitate to contact me. I look forward to interpreting and creating your dream jewelry with my craftsmanship and design language.


  Services


  Orders of unique and personal jewelry.

  I have a long experience of creating the unique and personal jewelry.

  It is a part of my business that I really love and have great respect and gratitude for. To be involved in small and big events in my customers' lives.

  Sometimes the customer has a broken piece of jewelery after e.g. his grandmother or a button from his grandfather's cozy cardigan, where there is a desire to insert similar details into the jewelry in some way. Situations like these I have many times and with great zeal and joy approached.

  The process starts with the customer's own thoughts and ideas. Based on these, an initial design process starts.

  For more details about a process and order that I have just briefly described, please read further under "Terms of purchase", sections 2.2, 7.4 and 16, where there is detailed information.

  If time allows, I also do "remakes" on damaged / broken jewelry. My proposals for design and materials together with the customer's wishes are woven together after clear communication with the customer.

  I receive pearls, broken jewelry and jewelry that people are tired of or do not want to keep. Most things are received gratefully, but I must be clear that sometimes I am forced to say no for various reasons. Reasons that I am not obliged to report, as it may concern future projects, etc. I am not responsible for postage unless such has been agreed before shipment / delivery.  If you want to get your dream jewelry realized, a jewelry made, or if there are pearls and / or jewelry that can get a second chance through my jewelry art. Then send me an email to kontakt@urbergdesign.com

  Include the following in your email:

  First name
  Surname
  Address
  ZIP code
  Post office
  Mail
  Phone number
  Possible notice:
  Preferably picture / pictures if any.