Material – Urberg Design

Material

(Eng below)

Aluminium.

Det är ett trevligt material att arbeta i och det är en metall med mycket ringa vikt i jämförelse med andra metaller. Metallens ringa vikt möjliggör således bärandet av större smycken än vad andra metaller tillåter. 

Vid bearbetning tätnar metallens egenskaper och blir allt hårdare och tåligare.

Aluminium är en av de vanligast förekommande metallerna i jordskorpan.

Vid utvinning och framställning krävs enorm energi och är därav ett icke försvarbart material ur ett miljöperspektiv.

Av Just Den anledningen driver vi ett vad vi kallar ett detektivarbete, för att få tag i restmaterial hos lokala industrier.

För oss är det oerhört betydelsefullt att komma åt materialet i ”gluggen” mellan spill hos industrin - innan det sänds till återvinning genom nedsmältning och än mer energi krävs.

Även om denna jakt ofta är både svår och tidskrävande så väger insatsen tungt i vårt hållbarhetstänk och är mycket inspirerande på flera plan inom företaget och som ofta uppskattas av våra kunder. 

I och med att aluminium är en mjuk metall bör man tänka på handhavandet av smycket då det under vissa omständigheter ökar risken för att repor uppstår och smycket kan böjas vid hårdhänt hantering.

Aluminium kan enkelt rengöras med exempelvis en gnutta diskmedel på en fuktig trasa och torka torrt efter rengöring.

 

Järn.

Ett av alla grundämnen och är vanligt förekommande runt om kring oss och även inom oss. Med andra ord är det något som vi rent fysiskt faktiskt verkligen behöver.

Metallen är även betydelsefull ur ett historiskt perspektiv då järnet genom tiderna är den metall som varit viktigast för vår tekniska utveckling.

Enligt forskning skall människan ha kunnat bemästra konsten att framställa järn i ungefär 2500år och runt 500år efter starten av vår tideräkning kom kunnandet från Asien och mellan östern till Skandinavien.

Smycken av järn som bärs direkt mot huden får en med tiden allt djupare lyster, detta kommer av hudens egen sammansättning och förmåga att därigenom kunna bygga upp och mätta metallen.

Utsätts däremot järn för en fuktig miljö eller tvättas utan att torkas uppstår korrosion på ytan, ibland till fördel för smycket, ibland inte, beroende på funktion och betraktarens blick.

Om ett smycke i järn måste rengöras rekommenderar vi först och främst en minimal droppe klibbfri olja på en tandborste, gnugga och torka alltid sedan bort eventuella rester.

Det går även att rengöra på andra sätt, men se alltid till att få bort rester av fukt, om korrosion inte är något som eftersträvas.

 

Rostfritt stål, kirurgiskt stål - metallen med många namn.

Rostfritt stål finns i många olika sammansättningar, anpassade utifrån vad metallen skall brukas till. Därför finns det även många benämningar, rostfri/ syrafast/ kirurgiskt stål/ stainless steel/ 314L  etc.    

Av mycket goda anledningar används en av metallens alla varianter flitigt inom sjukvården. Det så kallade "kirurgiska stålet".

Materialet är nämligen mycket tåligt, slitstarkt, står emot korrosion samt att det inte släpper ifrån sig några allergener. 

Av just samma anledningar har vi valt att stift och krokar i alla våra örhängen samt andra ”hudnära” smyckeskomponenter skall vara av kirurgiskt stål.

Metallen är tålig och går att rengöra utan problem, men tänk på att andra delar av smycket och sammanfogningar ofta är av annan metall och/eller material.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aluminum.

It is a nice material to work in and it is a metal with very little weight compared to other metals. The light weight of the metal thus enables the wearing of larger jewelery than other metals allow.

During machining, the properties of the metal become denser and become harder and more durable.

Aluminum is one of the most common metals in the earth's crust.

Extraction and production require enormous energy and are therefore an indefensible material from an environmental perspective.

For this very reason, we run what we call detective work, to obtain residual material from local industries.

For us, it is extremely important to access the material in the "gap" between spills in the industry - before it is sent for recycling through smelting and even more energy is required.

Although this hunt is often both difficult and time consuming, the effort weighs heavily in our sustainability thinking and is very inspiring on several levels within the company and which is often appreciated by our customers.

Since aluminum is a soft metal, you should consider the handling of the jewelery as in certain circumstances it increases the risk of scratches occurring and the jewelery can be bent during difficult handling.

Aluminum can be easily cleaned with, for example, a little detergent on a damp cloth and wipe dry after cleaning.

 

Iron.

One of all the elements and is common around us and also within us. In other words, it is something that we actually really really need.

The metal is also important from a historical perspective as iron has always been the metal that has been most important for our technical development.

According to research, man must have been able to master the art of producing iron for about 2500 years and around 500 years after the start of our era, the knowledge came from Asia and between the east to Scandinavia.

Iron jewelry that is worn directly against the skin gets an ever deeper luster over time, this comes from the skin's own composition and ability to thereby be able to build up and saturate the metal.

If, on the other hand, iron is exposed to a humid environment or washed without drying, corrosion occurs on the surface, sometimes to the benefit of the jewelery, sometimes not, depending on the function and the viewer's gaze.

If an iron piece of jewelery needs to be cleaned, we first recommend a minimal drop of non-stick oil on a toothbrush, always rub and wipe off any residue.

It is also possible to clean in other ways, but always make sure to remove residual moisture, if corrosion is not something that is sought after.

 

Iron.

One of all the elements and is common around us and also within us. In other words, it is something that we actually really really need.

The metal is also important from a historical perspective as iron has always been the metal that has been most important for our technical development.

According to research, man must have been able to master the art of producing iron for about 2500 years and around 500 years after the start of our era, the knowledge came from Asia and between the east to Scandinavia.

Iron jewelry that is worn directly against the skin gets an ever deeper luster over time, this comes from the skin's own composition and ability to thereby be able to build up and saturate the metal.

If, on the other hand, iron is exposed to a humid environment or washed without drying, corrosion occurs on the surface, sometimes to the benefit of the jewelery, sometimes not, depending on the function and the viewer's gaze.

If an iron piece of jewelery needs to be cleaned, we first recommend a minimal drop of non-stick oil on a toothbrush, always rub and wipe off any residue.

It is also possible to clean in other ways, but always make sure to remove residual moisture, if corrosion is not something that is sought after.