Kreatören - Stina Urberg – Urberg Design

Kreatören - Stina Urberg

(Eng below)

Stina Urberg - designer, smyckeskonstnär och grundare av Urberg Design

Uppväxten mitt bland konsthantverkare, hantverkare, slöjdtraditioner och ”1000konstnärer” i de nordligaste delarna av Ångermanland, där formgivning, skaparlust och kreativitet samt den omkringliggande naturen kom tidigt att forma mig.

Från min uppväxt fick jag med mig en vid materialkännedom samt ett skaparintresse som jag idag kallar ett behov  "lika viktigt så som ett livsuppehållande organ”, som driver mig i stort och smått.

 

"Avstamp och utbildning"

Tidigt valde jag att gå den kreativa vägen i livet. Val av gymnasium var en självklarhet som senare förde vidare till en folkhögskola med konstnärlig inriktning.

En nyfikenhet på material och tekniker har genom åren alltid funnits och fått mig att gå allehanda kurser via studieförbund och även genom andra kreatörer fått möjlighet att prova på deras gebit. Det är en nyfikenhet som aldrig tycks avta och det känns betryggande då jag ser källan till min livslust i stor utsträckning ligger i min kreativitet, skapande och nyfikenhet.

En examen i Arkeologi och Museologi (museal vetenskap) blev resultatet av en strävan efter kunskap om- och ett intresse av historia, förhistoria, människan, traditioner, arv, kultur, natur och miljö.

Skapande, design och kreativitet som intresse, passion och behov har genom åren stadigt vuxit och krävt ett allt större utrymme i mitt liv.

Som designer och kreatör väver jag samman mina kunskaper, erfarenheter och intressen med en vilja om att erbjuda klimatsmarta-, hudvänliga-, personliga-, rustika-, själfulla-, tidlösa- och unika smycken.

I 20 år har jag designat och skapat smycken regelbundet på deltid under signaturen ”Urberg Design”. Jag har till stor del nyttjat tekniken och hantverkstraditionen kallad Luffarslöjd/Trådtjack. En teknik som enligt mig har en mycket intressant historia, så som namnet antyder.

Enkelt förklarat rör det sig om att med enkla och få verktyg forma och binda metalltråd. Ursprungligen skapades bruksföremål men även leksaker och utsmyckning förekom.

Med ett avstamp i just den tekniken har jag sedan tagit hantverket med metalltråd vidare till ett eget uttryck och formspråk.  

Traditionellt sett är det järntråd som nyttjats och det är även det materialet jag föll för.

Järnet, det råa, som obehandlat, utifrån omgivning kan få allt från en djup- och blank lyster av till exempel kroppsnära bruk eller till att få en anlupen- och korroderad yta då järnet utsatts för både fukt och syre.

Omgående visade sig att intresse fanns och en efterfrågan av mina nämnda alster.

Smycken från Urberg Design har genom åren sålts i design-, konsthantverks-, slöjd- och säsongsbutiker. De har även visats och/eller sålts på länsmuseer, konsthall.

Genom åren har jag med Urberg Design även deltagit vid många genuina hantverksmarknader.

Passionen, kunnandet, intresset, erfarenheterna, nyfikenheten, drivet, formspråket och drömmarna flätades så samman i ett bolag.

Med min smyckeskonst erbjuder jag marknaden alternativ till de  massproducerade smycken, i det rådande fast fashion-, slit och släng- och överkonsumtion av råvaror som vi lärt oss över tid, av de stora aktörerna på marknaden. 

Cirkulärt företagande, för mig, i mitt företag, har jag likt två osynliga, men allt annat än tysta, kollegor som arbetar vid min sida, de heter "form & stil" och "hållbarhet". Hållbarhet i sin mest inkluderande form.

"Ingen kan gör allt, men alla kan göra något" och "tillsammans är vi starka" - har blivit klyschor men är absolut inte mindre sanna för det!  

 

"Om-bruk" och "bi-ytor"

Ända sedan uppväxten har återbruk, eller ”ombruk” som det då kallades, haft en självklar och naturlig plats i vardagen, i tanke och handling.

Återbruk kom att bli allt mer betydelsefull för mig.  Som vuxen kom det att betyda något större, få ett högre värde. En global medvetenhet sett från min lilla plats på jorden. En medvetenhet som vidare lett till val både i privat- och yrkesliv.

 

 "Jakten på hudvänlighet"

Intresset av hudvänliga material har sin enkla förklaring i att vara just jag och att vara nickelöverkänslig, samtidigt som att tycka om- och vilja kunna smycka sig bidrog till att redan i de yngre tonåren sökte jag lösningar för att kunna bära (som enligt mig då, var coola och snygga) bijouterier. Genom att använda delar av köpta bijouterier och att skapa egna smyckesdetaljer genom allehanda, mer eller mindre möjliga eller omöjliga, återbruksmaterial och genom olika slöjd tekniker, designade- och skapade jag tidigt mina egna unika smycken.

Under många år har jag haft intresse av att skapa smycken i metall och jag har funnit material som är hudvänliga, både att bära men även att arbeta med vilket är en självklar förutsättning.

 

Vill du veta mer eller har några frågor, kontakta då mig, kontakt@urbergdesign.com

Kul att du läst om mig, den designande- och skapande personen bakom Urberg Designs smyckeskonst!

/ Stina U

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

About the designer and creator Stina Urberg and “Urberg Design”.  

 

From my childhood, I brought with me a wide knowledge of materials as well as creative interests that I today compare with "an important, life supporting organ", which drives me throug life.                        

A childhood among artists, craftsmen and handicraft traditions in the northern parts of Sweden, where design, creativity and the surrounding nature came to shape me early on. 

To choose the creative way in life was the natural path for me and it led me through schools with aesthetic subjects and artistic focus. Over the years, my curiosity about materials and techniques always existed and led me to take all kinds of courses through study. It feels reassuring to see that the source of my lust for life, who largely lies in my creativity, arts crafting and curiosity, seems to never wane. 

A degree in Archaeology and Museology (science of museums) was the result of a quest for knowledge of and an interest in history, prehistory, mankind, crafts, traditions, heritage, culture, nature and the environment.  

Over the years, creativity, interests and passion have steadily grown and demanded more and more space in my life.   

As a designer, and a creator; I weave together my knowledge; experiences and interests whith a desire to offer climate-smart, skin-friendly, personal, rustic, soulful, timeless and unique jewelry. 

For 20 years; I have designed and created jewelry part- time under the signature "Urberg Design”.                                                                                          

I have largely used the technology and craftsmanship tradition called Fildefer/wire wrapping. Since I started up with this parcular technique, I have included my expression and idiom in this metal wire craftsmanship.  

Traditionally, it is iron wire that has been used and that was also the material I fell for in first place.  Iron, in its raw form, transforms depending on the surroundings, that can achieve everything between a deep and shiny lustre of, for example, near-body use or a tarnished and corroded surface if the iron has been exposed to both moisture and oxygen. Immediately it turned out that therewas an interest and a demand for my crafted arts jewelry, which spurred me.  

Over the years, jewelry from Urberg Design has been sold in designs- and crafts stores. It has also been shown and/or sold at county museums and art galleries. I have also participated in many genuine crafts markets. 

The passion, know-how, interests, experience, curiosity, drive, idiom and dreams were finally intertwined into a company and, -the company was given the name Urberg Design. 

My largest sources of inspiration, in addition to what has already been mentioned, come from “the woman” and the power that she holds as “mother earth” and the Same people´s traditional handicraft Duodji, the indigenous people in Sweden. 

I want to bring to the surface the inherent strength and beauty we all carry within us, especially in women. My jewelry strengthens the individual and brings pride and power. With my jewelry art, I offer the market an alternative to the mass-produced jewelry, fast fashion, and overconsumption of raw materials, that we have over time learned to be the norm.  

Circular entrepreneurship, for me and my company, is a big- all inclusive commitment and strategy. I often say that I have some invisible "colleagues" working with me. Their names are "form, style, quality, technique, circularity and nature". Sustainability in its most holistic form. 

"No one can do everything, but everyone can do something" and "together we are stronger" - have become clichés, but are nevertheless - So true!  

Ever since childhood, reuse has had a natural place in my everyday life, in thought and in action. 

Reuse and remake became more and more important over the years to me. As adult, it came to mean something big, a higher meaning, a global awareness seen from my small, northern place on Earth. An awareness that has influenced choices in both my private and professional life. 

My interest and choice in using skin-friendly materials has its origins in my hypersensitivity to nickel and in my longing to express myself through wearing jewelry. In my younger teens I sought solutions.  And by using parts of bijouterier and creating my own jewelry details with all sorts of recycled materials and through various craft techniques, I designed and created my own unique jewelry early on.