De fyra nyckelorden / Four keywords – Urberg Design

De fyra nyckelorden / Four keywords

Hudvänlig  Hållbar  Själfull  Omtanke

(Eng below)

Fyra ord som ständigt är i fokus i mitt skapande, i Urberg Design, i stort som  smått. Ord som både lyfter-, driver-, utmanar och inspirerar mig. 

Jag erbjuder smycken med liten klimatbelastning och -påverkan, genom en rad olika parametrar.

Genom ett kvalitativt och gediget hantverk och genom ett tidlöst- och själfullt formspråk skall mina smycken kunna nyttjas under lång tid. Om så önskas skall även dessa kunna ärvas genom generationer.        

Ständigt är jag lyhörd för- och på jakt efter nya möjligheter och lösningar till återbruk istället för inköp av nyproducerat material.

När det krävs kompletteringar av verktyg och utrustning är begagnat alltid det första alternativet som undersöks.

Något jag alltid prioriterar i största möjliga mån är hudvänliga material för ett hållbart bärande av våra smycken och för en hållbar produktion, för allas hälsa.

En hållbar arbetsmiljö för mig som konsthantverkare hör också till dessa nyckelord. Även smyckeskonstnären skall vara hållbar och då krävs god belysning, luftkvalité, ergonomiska arbetsstationer samt hörselskydd etc.

Min familj skall vara trygga med-, kunna känna delaktighet och stolthet över verksamheten jag driver och det jag skapar.

För tanken om den ”hållbara individen” i samhället har jag ett samarbete med en av Umeåkommuns dagliga verksamheter, något som ligger mig varmt om hjärtat. De syr de fickor mina smycken kommer i till kunden. Fickorna sys i spilltyg från en lokal firma som arbetar med inredning och bland annat syr upp inredningsprodukter till både privatpersoner och företag. Tyget är 100% svensk ull. Undantagsvis sys även fickorna i annat restmaterial, bland annat i olika nyanser av sammet.  

Delar av det spillmaterial som jag själv inte kan återbruka i verksamheten skänker jag till den lokala barnomsorgen för ett stimulerande skapande, med en känsla av "pass it forward" av skaparglädjen, istället för att kassera.

Övrigt sorteras och hanteras korrekt av Umeå kommun. 

Jag erbjuder även möjligheten till att hyra smycken bland de smycken som finns tillgängliga i studion.  

Vid frågor kontakta mig via kontakt@urbergdesign.com 

Tack för att du läst!

/ Stina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Care - Durable - Soluful - Skin-friendly


Four words that are constantly in focus in my creation, in Urberg Design, large and small. Words that both lift, drive, challenge and inspire me.

I offer jewelry with a small climate impact and impact, through a number of different parameters.

Through a qualitative and solid craftsmanship and through a timeless and soulful design language, my jewelry will be able to be used for a long time. If desired, these should also be able to be inherited through generations.

I am constantly responsive to and looking for new opportunities and solutions for recycling instead of purchasing newly produced material.

When additions of tools and equipment are required, the first option under investigation is always used.

Something I always prioritize as much as possible is skin-friendly materials for a sustainable wearing of our jewelry and for a sustainable production, for everyone's health.

A sustainable work environment for me as an artisan is also one of these keywords. The jewelery artist must also be sustainable and then good lighting, air quality, ergonomic workstations and hearing protection etc. are required.

My family must be confident, able to feel involved and proud of the business I run and what I create.

For the idea of ​​the "sustainable individual" in society, I have a collaboration with one of Umeå Municipality's daily activities, something that is close to my heart. They sew the pockets my jewelry comes in to the customer. The pockets are sewn in waste fabric from a local company that works with interior design and, among other things, sews up interior design products for both private individuals and companies. The fabric is 100% Swedish wool. Exceptionally, the pockets are also sewn in other residual material, including different shades of velvet.

Parts of the waste material that I myself can not reuse in the business, I donate to the local child care for a stimulating creation, with a feeling of "pass it forward" of the creative joy, instead of discarding.

Other things are sorted and handled correctly by Umeå municipality.

I also offer the opportunity to rent jewelry among the jewelry available in the studio.

If you have any questions, please contact me via kontakt@urbergdesign.com

Thanks for reading!

/ Stina